Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru z dôvodu kvality, druhu alebo počtu dodaného tovaru a podmienky za akých je možné vrátenie tovaru, ktorý nemá chyby.

  Uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou KNN s.r.o. ako predávajúcim, pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku.

   Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, vyhotovení a akosti, aké určuje zmluva.    

   Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú ma tovar v okamihu, keď nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, avšak len v prípade, ak bola spôsobená porušením jeho povinností.

  Pri prevzatí tovaru je nutné zásielku riadne skontrolovať, najmä ak sa jedná o krehký tovar, predovšetkým o hliníkové rámčeky, drezy, dvierka, svetelné police a pod. Ďalej je nutné skontrolovať počet nákladových kusov zásielky. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, potvrdzuje svojím podpisom prevzatie zásielky bez výhrad.     

   Vady zistené neskôr, za ktoré predávajúci zodpovedá, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 3/troch/ pracovných dní odo dňa doručenia tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatí tovaru kupujúcim-

 Reklamáciu dodaného tovaru je možné uplatniť nasledovne:

• písomne na adresu pobočky Knn s.r.o., Povodská cesta 5994/3A, 929 01 Dunajská Streda

 • mailom na info@knn.sk

• telefonicky 00421 917 297 823

 •Reklamáciu dodaného tovaru je možné uplatniť aj osobne na predajni.

 Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady musí kupujúci predložiť vadný tovar spolu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom v jeho originálnom obale, pričom obal nesmie byť žiadnym spôsobom popísaný či iným spôsobom poškodený a všetky písomnosti týkajúce sa tovaru musia byť vložené do obalu bez obalu.

 V prípade, ak bol tovar zakúpený prostredníctvom tzv. eshopu, prepravu reklamovaného tovaru do pobočky spoločnosti KNN s.r.o. sprostredkuje zákaznícke centrum prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru do pobočky spoločnosti KNN s.r.o. hradí predávajúci, len do momentu, kým nebolo zistené poškodenie zakúpeného tovaru zo strany kupujúceho.

 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak ide o vadu:

 • ktorú nemožno odstrániť (objektívne nie je možné odstrániť prejavy vady tovaru) a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, • síce odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať (za opätovný výskyt vady po oprave sa považuje výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách; väčším počtom vád sa rozumie súčasný výskyt aspoň troch vád tovaru)

  Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 Podmienky vrátenia tovaru, ktorý nemá vady :

 • Zakúpený tovar môže byť vrátený iba za podmienky, že bol nepoužitý, nepoškodený, spolu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstva, v originálnom obale a vhodný pre ďalší predaj. Možnosť vrátenia tovaru, ktorý nemá vady, sa vzťahuje na skladový sortiment okrem skupiny sortimentu plošných materiálov. Zakúpený tovar má kupujúci možnosť vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

  Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 07. 2020